szukaj

Aktualności

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO USTAWY UMORZENIOWEJ

Dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców skorzystaniem w ustawy umorzeniowej z dn. 9 listopada 2012 roku, Biuro Interwencji ZPP przygotowało zestaw pytań i odpowiedzi, które poniżej prezentujemy:

1. Kto może złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia w ZUS by skorzystać z ustawy z dnia 09.11.2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 28.02.2009 r.?

Złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia może zainteresowany, który posiada zadłużenie w ZUS wynikające z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz wypadkowemu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, działalności twórczej i artystycznej, działalności w zakresie wolnego zawodu, a także jako wspólnik jednoosobowej spółki z o. o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz osoby trzecie i spadkobiercy w/w dłużnika, na których została przeniesiona odpowiedzialność za jego zadłużenie.

 

2. Co należy zrobić by móc skorzystać z umorzenia zadłużenia w ZUS na mocy ustawy umorzeniowej z dnia 9 listopada 2012 r.?

Ustawa umorzeniowa z dnia 9 listopada 2012 r. nie jest obligatoryjna, a to oznacza, że by skorzystać z umorzenia na jej mocy należy po jej wejściu w życie przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek w ZUS i, oczywiście, spełnić warunki ustawowe.

 

3. Od kiedy można składać wnioski o umorzenie z mocy ustawy umorzeniowej z dnia 9 listopada 2012 r.?

Wnioski można składać już od 15 stycznia 2013 r., bowiem tego dnia ustawa umorzeniowa z dnia 9 listopada 2012 r. wchodzi w życie i jest obowiązującym aktem prawnym.

 

4. Czy można złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia z mocy ustawy umorzeniowej z dnia 9 listopada 2012 r. przed 15 stycznia 2013 r.?

Złożenie takiego wniosku jest bezcelowe i spotka się z odmową ZUS, gdyż przed 15 stycznia 2013 r. ustawa umorzeniowa z dnia 9 listopada 2012 r. nie jest jeszcze obowiązującym aktem prawnym.

 

5. Czy złożyć wniosek o umorzenie zadłużenia z mocy ustawy umorzeniowej z dnia 9 listopada 2012 r. może osoba, która zamknęła/zlikwidowała już działalność?

Tak, osoba, która już nie prowadzi działalności, ale ma zadłużenie w ZUS z tytułu jej prowadzenia z lat 1999-2009, również może złożyć wniosek o jego umorzenie na mocy w/w ustawy.

 

6. Gdzie można złożyć wniosek o umorzenie należności?

Pisemny wniosek należy złożyć w dowolnym oddziale ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

7. Ile jest czasu na złożenie wniosku o umorzenie?

Osoby, które przed wejściem ustawy umorzeniowej w życie uzyskały decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia lub decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zadłużenie na spadkobiercę lub osobę trzecią, na złożenie wniosku mają 24 miesiące od dnia wejścia ustawy w życie, czyli do 15 stycznia 2015 r.

Natomiast osoby, które uzyskają taką decyzję już po wejściu ustawy w życie, mają 12 miesięcy na złożenie wniosku o umorzenie od jej uprawomocnienia, chyba, że termin do 15 stycznia 2015 r. będzie dłuższy.

 

8. Czy wszystkie nieopłacone należności z tytułu prowadzenia działalności w latach 1999 – 2009 podlegają umorzeniu na mocy ustawy umorzeniowej z dnia 9 listopada 2012 r.?

Nie, na mocy tej ustawy umorzeniu podlegają wyłącznie nieopłacone, obowiązkowe składki własne (za siebie) z tytułu prowadzenia działalności, a zatem składki emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz należne od w/w odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.

 

9. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy podlegają również umorzeniu z mocy ustawy umorzeniowej?

Tak, ale tylko za te same okresy, za które zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.

 

10. Czy należności z tytułu składek za pracowników również podlegają umorzeniu?

Nie, należności za pracowników, zleceniobiorców, wykonawców pracy nakładczej, osoby współpracujące itp. nie podlegają umorzeniu z mocy ustawy z dnia 9 listopada 2012 r.

 

11. Jakie trzeba spełnić warunki by uzyskać umorzenie należności w ZUS?

By uzyskać umorzenie zadłużenia w ZUS należy spełniać warunki ustawowe, a przede wszystkim mieć uregulowane wszystkie inne, niepodlegające umorzeniu należności aż do dnia uzyskania decyzji o umorzeniu.

 

12. Jakie należności nie podlegają umorzeniu?

Umorzeniu z mocy w/w ustawy nie podlegają:

- należności z tytułu składek za pracowników należne od dnia 1 stycznia 1999 r. aż do dnia wydania decyzji o umorzeniu,

- nieumarzalne należności na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r.,

- należne za siebie zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za okres od 1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu.

 

13. Do kiedy należy spłacić należności nieumarzalne by skorzystać z ustawowego umorzenia?

Należności nieumarzalne należy spłacić w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub wystąpić o rozłożenie ich na raty, z wyłączeniem należności za ubezpieczenia za pracowników.

Decyzję o umorzeniu należności z mocy w/w ustawy można uzyskać dopiero po uregulowaniu wszystkich innych należności nieumarzalnych.

 

14. Czy złożenie wniosku o umorzenie wstrzyma postępowanie egzekucyjne zadłużenia?

Złożenie wniosku o umorzenie zadłużenia spowoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ale w przypadku czynnych przedsiębiorców jest to możliwe dopiero po weryfikacji na zasadach pomocy publicznej.

 

15. Czy złożenie wniosku o umorzenie zadłużenia wstrzyma konieczność spłaty układu ratalnego?

Podlegające umorzeniu należności spłacane w ratach, a nie zapłacone do dnia złożenia wniosku o umorzenie, zostaną wyłączone przez ZUS z układów ratalnych odpowiednim aneksem do umowy.

W przypadku czynnych przedsiębiorców odbywać się to będzie na zasadach pomocy publicznej.

 

16. Czy okresy, za które zostaną umorzone zobowiązania będą wliczały się do emerytury?

Nie, okresy i umorzone kwoty nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości rent, emerytur i innych świadczeń, a świadczenia przed ich umorzeniem przyznane mogą być weryfikowane.

 

17. Kto może uzyskać umorzenie nieopłaconych należności od razu po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków ustawowych?

Ustawa przewiduje, że osoby, które przed dniem 1 września 2012 r. zamknęły działalność, uzyskają umorzenie na sam wniosek po spełnieniu jedynie warunków ustawowych.

Natomiast tzw. czynni przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w dniu 1 września 2012 r., nawet pomimo zamknięcia działalności po tej dacie, będą musieli czekać na decyzję Komisji Europejskiej, by móc uzyskać umorzenie z mocy ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. w zależności od decyzji KE: na zasadach pomocy publicznej lub jako pomoc niepubliczną.

 

18. Ile potrwa wydanie decyzji przez Komisję Europejską?

Bardzo trudno o miarodajne szacunki, jednak szacuje się ostrożnie, że może to potrwać 6-18 miesięcy. Oczywiście, w miarę możliwości, będziemy się starali by było to jak najszybciej.

 

19. Czy tzw. czynny przedsiębiorca w rozumieniu ustawy umorzeniowej może złożyć wniosek o umorzenie przed wydaniem decyzji przez KE?

Tak, oczywiście, że może, ale musi wziąć pod uwagę, że decyzję o umorzeniu należności może dostać dopiero po wydaniu opinii przez KE.

 

20. Czy osoba, która na dzień 1 września 2012 r. miała zawieszoną działalność jest w rozumieniu ustawy umorzeniowej czynnym przedsiębiorcą i też musi czekać na wynik notyfikacji?

Tak, osoba, która miała zawieszoną działalność na dzień 1 września 2012 r. w rozumieniu przepisów i w/w ustawy również jest czynnym przedsiębiorcą i musi czekać na wynik notyfikacji, i to bez względu na to czy tą działalność później odwiesiła, czy zamknęła.

 

21. Czy ustawa umorzeniowa z dnia 9 listopada 2012 r. przewiduje jakikolwiek zwrot zapłaconych już należności?

Nie, ustawa umorzeniowa nie przewiduje żadnych zwrotów kwot zapłaconych już przez ewentualnych jej beneficjentów.

 

22. Jakie dokumenty należy złożyć by uzyskać umorzenie zadłużenia w ZUS?

W przypadku osób, które zamknęły działalność przed dniem 1 września 2012 r. i nie prowadzą jej w dniu składania wniosku o umorzenie, wystarczającym jest złożenie właściwie wypełnionego wniosku o umorzenie zadłużenia.

W przypadku osób, które działalność nadal prowadzą do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumenty dot. ubiegania się o pomoc publiczną: oświadczenie lub zaświadczenia o przyznanej pomocy publicznej lub jej braku, wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej oraz ewentualną decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zadłużenie na osobę trzecią lub spadkobiercę.

Biuro Interwencji ZPP

ZPP

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Facebook