szukaj

Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu

Orange - Partner Forum

Partner ForumForum Współpracy Małego i Dużego Biznesu

Misją istnienia Forum jest budowa relacji, zrozumienia i współpracy pomiędzy małym i dużym biznesem. Forum gromadzi ekspertów ze świata biznesu, nauki oraz administracji. Tematy prac Forum dotyczą budowania dialogu i współpracy gospodarczej między dużymi firmami i sektorem MŚP pozytywnie wpływającego na rozwój polskiego rynku, znoszenia barier prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. 

Cele pracy Forum

  • Stworzenie płaszczyzny dialogu między małymi i dużymi firmami, ekspertami i administracją;

  • Budowanie świadomości wzajemnego oddziaływania i łańcucha powiązań MŚP 
    i dużych firm oraz bezpośredniej i pośredniej roli inwestycji krajowych zagranicznych;

  • Badania przedsiębiorczości

  • Promocja idei przedsiębiorczości;

  • Analizowanie polskich postaw przedsiębiorczości pod kątem historii, psychologii, nauk społecznych i ekonomii;  

  • Wspieranie i inicjowanie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania 
    z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej.Współpraca będzie opierać się na wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami zarówno z sektora MŚP jak i dużymi firmami, prowadzeniu badań, przygotowywaniu ekspertyz i raportów dla decydentów i przedsiębiorców.

Praca Forum będzie przybierać formy seminariów, warsztatów, przedstawiania rekomendacji rozwiązań, raportów i analiz, bieżących komentarzy medialnych ekspertów. Jednym z celów istnienia Forum jest też przygotowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Korporacje - sektor MSP.

 

Zespół koordynujący:

dr Jacek Dymowski, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem  
dr Bartłomiej Gorlewski, ekonomista i przedsiębiorca
Konrad Ciesiołkiewicz, ekspert ds. społecznego wymiaru działalności firm
Tomasz Kopacz, przedsiębiorca
Małgorzata Krajewska, ekonomistka, ekspert ds. polityki regulacyjnej
Tomasz Górnicki, ekspert ds. innowacji i nowych technologii
Karol Reczkin, ekspert ds. polityk i regulacji europejskich 
Mikołaj Różycki, ekspert ds. NGOs, współpracy międzysektorowej i edukacji

Kontakt:

Kamila Brzost
k.brzost@zpp.net.pl
+48 22 826 08 31 

Facebook