Współpraca międzynarodowa

Prowadzimy stałą współpracę w ramach następujących projektów i partnerstw:

Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej

Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli reprezentuje interesy sektora przedsiębiorstw w Polsce. Zajmujemy się sprawami ogólnymi dotyczącymi wszystkich przedsiębiorstw oraz pracujemy z branżami reprezentowanymi w Związku. Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli jest odpowiedzialne za utrzymanie stałej relacji z najważniejszymi instytucjami UE oraz interesariuszami spraw gospodarczych.

Jednym z kluczowych obszarów działalności jest integracja i podjęcie wspólnej aktywności z innymi organizacjami pracodawców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Przy najważniejszych projektach legislacyjnych (sprawy ogólne i branżowe) będziemy występować w partnerstwie z innymi podmiotami.

Dyrektor:
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl 
Tel: + 32 476 590 602


Wolna Strefa Ekonomiczna “Brześć” (WSE “Brześć”)

wse brzesc

 

Wolna Strefa Ekonomiczna “Brześć” (WSE “Brześć”) to 107 km2 przestrzeni ekonomicznej z wygodnymi terenami produkcyjnymi. Na dziś zarejestrowanych jest tu 77 przedsiębiorstw, a nakłady inwestycyjne przekroczyły 1,2 mld EUR. W strefie zlokalizowane jest szerokie spektrum branż przemysłu, w których pracują przedsiębiorstwa-rezydenci. Wśród nich można wymienić przemysł chemiczny i petrochemiczny, budowy maszyn i obróbki metali, drewna, przemysł lekki, spożywczy, farmaceutyczny i elektroniczny .

W przedsiębiorstwach pracuje ponad 21 tys. osób. W WSE “Brześć” produkuje się ponad tysiąc mian produkcji przemysłowej i towarów, w tym elektromaszynowe wyroby, maszyny i sprzęt dla oznaczenia drogowego, farby i emalie, piekarniki gazowe i elektryczne, meble, owoce morza, wyroby mięsne i cukiernicze.

Łącznie w WSE obraca kapitałem z 20 państw świata. Według rozmiaru prowadzonych inwestycji na czele stoją przedsiębiorstwa z udziałem kapitału niemieckiego, rosyjskiego i polskiego .

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fezbrest.com/en


European Enterprise Alliance

 

ZPP podejmuje działania na rzecz utworzenia sieci organizacji małego i średniego biznesu w Europie. European Enterprise Alliance ma na celu koordynację prac dotyczących spraw ogólnych sektora MSP oraz problematyki branżowej podejmowanej na forum Unii Europejskiej.

W naszej ocenie najlepszą drogą do integracji europejskiej jest ochrona wolności gospodarczych, a w szczególności równego traktowania małej i średniej przedsiębiorczości. Równe prawa i przejrzyste otoczenie biznesowe zapewniające małym i średnim firmom możliwości konkurowania z globalnymi podmiotami są najlepszą gwarancją kontynuowania myśli ojców założycieli UE, przekonanych, że zjednoczenie Europy może dokonać się jedynie poprzez budowę wspólnoty interesów i wzrostu dobrobytu.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.enterprisealliance.eu/