Forum Energii i Środowiska

Forum Energii i Środowiska ZPP jest rozszerzonym formatem prac Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym ZPP, które funkcjonuje od 2016 roku. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza między innymi firmy wprowadzające na rynek towary w opakowaniach , firmy zajmujące się odpadami komunalnymi, organizacje odzysku oraz szereg podmiotów z sektora energetycznego i kopalnianego. Sektor przedsiębiorstw uwarunkowany jest w dużej mierze przez rzeczywistość i regulacje z zakresu polityki klimatycznej (struktura przemysłu, miks energetyczny, koszty związane z emisjami) oraz polityk środowiskowych dotyczących jakości powietrza i dostępu do zasobów wody. Z uwagi na wszystkie powyższe czynniki, ZPP zgromadziło interesariuszy gospodarczych z tych obszarów w ramach jednej struktury – Forum Energii i Środowiska.

Podział prac roboczych w ramach Forum Energii i Środowiska:

I Klimat

II Powietrze

III Odpady i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

IV Woda


Cele Forum:

 • udział w opracowywaniu planu polskiej transformacji energetycznej i realizacji priorytetów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, uwzględniającego potrzeby i uwarunkowania naszego przemysłu;
 • opracowanie stanowisk dla nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi, zgodnych
  z wymaganiami określonymi w Pakiecie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym;
 • opracowanie założeń i konsultowanie aktów legislacyjnych w zakresie wdrożenia „dyrektywy plastikowej” (Single-Use Plastics Directive);
 • opracowanie rekomendacji w zakresie polityk państwowych służących poprawie jakości powietrza;
 • opracowanie koncepcji uproszczenia systemu wydawania zintegrowanych pozwoleń środowiskowych;
 • współpraca w zakresie prac legislacyjnych prowadzonych w Polsce i na poziomie instytucji Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska;
 • przygotowanie i podejmowanie wspólnych stanowisk legislacyjnych;
 • wspólne prowadzenie projektów o charakterze analitycznym oraz publikacja raportów;
 • współpraca w zakresie komunikacji dotycząca gospodarki odpadami.