Polska Dobrze Rządzona


Polska Dobrze Rządzona to projekt Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mający na celu krzewienie idei „dobrego rządzenia”, szczególnie w kontekście procesów legislacyjnych.

Respektowanie zasady bezpieczeństwa prawnego, realizacja dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych, uwzględnianie głosu organizacji pozarządowych w procesie decyzyjnym – eksperci Polski Dobrze Rządzonej będą analizować wszystkie te czynniki, wskazując zarówno na dobre przykłady praktyki legislacyjnej, jak i na wykorzystywanie szkodliwych dla jakości prawa mechanizmów.

Więcej informacji na temat projektu: www.polskadobrzerzadzona.pl