Forum Pracy ZPP


Forum Pracy ZPP koncentruje się na wspieraniu interesów i potrzeb przedsiębiorstw na rynku pracy oraz prowadzeniem konstruktywnego dialogu z administracja rządową i pracownikami.

  • Dialog stron rynku pracy: Forum będzie uczestniczyć i promować dialog w zakresie pracy pomiędzy wszystkimi stronami i interesariuszami rynku pracy.
  • Rozwój polityk i praktyk związanych z rynkiem pracy: Forum będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i modyfikacji polityk związanych z rynkiem pracy, takich jak prawo pracy, zasady dotyczące płac, elastycznych form zatrudnienia czy zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • Tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji: Forum będzie tworzyć sieci między pracodawcami, pracownikami, instytucjami edukacyjnymi i rządem, aby promować współpracę i wymianę informacji między różnymi podmiotami na rynku pracy.
  • Analiza i monitorowanie rynku pracy: Forum będzie prowadzić ciągłą analizę i monitorowanie trendów rynkowych, takich jak zmiany w dostępności miejsc pracy, poziomach wynagrodzeń i umiejętnościach, które są najbardziej poszukiwane przez pracodawców.
  • Badania i publikowanie raportów: Forum będzie regularnie prowadzić badania dotyczące rynku pracy w celu identyfikacji potrzeb pracodawców i pracowników, trendów zatrudnienia, zapotrzebowania na umiejętności oraz przyszłych wyzwań i możliwości rynku pracy oraz publikować raporty, które pomogą interesariuszom lepiej zrozumieć dynamicznie zmieniający się krajobraz rynku pracy.
  • Promocja dobrych praktyk: Forum będzie promować dobre praktyki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kulturą organizacyjną, w tym równość szans, rozwój i odpowiedzialność społeczną biznesu.

Program działania Forum Pracy ZPP jest elastyczny i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku pracy i koncentruje się na wspieraniu i rozwoju przedsiębiorców oraz potrzebach członków Forum.

KONTAKT


Jacek Podgórski
Dyrektor Forum Pracy

email: j.podgorski@zpp.net.pl


Anna Chylińska  
Główny Ekspert ds. Rynku Pracyr. pr. Artur Gregorczyk   
Ekspert Forum Pracy ZPP

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

STANOWISKA:

Stanowisko ZPP w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Stanowisko ZPP w sprawie sposobów ustalania wynagrodzenia minimalnego w Polsce

MEMORANDA:

Memorandum ZPP – nie należy porzucać polityki prodemograficznej, ale bez imigracji zarobkowej Polska nie utrzyma tempa rozwoju

RAPORTY:

Raport ZPP: I Wojna Światowa o imigrantów z Ukrainy. Polska przegrywa

INNE:

Wyzwania rynku pracy – czy migracja może uratować polską gospodarkę?

BADANIA BUSOMETR: