Forum Pracy ZPP


Forum Pracy ZPP koncentruje się na wspieraniu interesów i potrzeb przedsiębiorstw na rynku pracy oraz prowadzeniem konstruktywnego dialogu z administracja rządową i pracownikami.

  • Dialog stron rynku pracy: Forum będzie uczestniczyć i promować dialog w zakresie pracy pomiędzy wszystkimi stronami i interesariuszami rynku pracy.
  • Rozwój polityk i praktyk związanych z rynkiem pracy: Forum będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i modyfikacji polityk związanych z rynkiem pracy, takich jak prawo pracy, zasady dotyczące płac, elastycznych form zatrudnienia czy zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • Tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji: Forum będzie tworzyć sieci między pracodawcami, pracownikami, instytucjami edukacyjnymi i rządem, aby promować współpracę i wymianę informacji między różnymi podmiotami na rynku pracy.
  • Analiza i monitorowanie rynku pracy: Forum będzie prowadzić ciągłą analizę i monitorowanie trendów rynkowych, takich jak zmiany w dostępności miejsc pracy, poziomach wynagrodzeń i umiejętnościach, które są najbardziej poszukiwane przez pracodawców.
  • Badania i publikowanie raportów: Forum będzie regularnie prowadzić badania dotyczące rynku pracy w celu identyfikacji potrzeb pracodawców i pracowników, trendów zatrudnienia, zapotrzebowania na umiejętności oraz przyszłych wyzwań i możliwości rynku pracy oraz publikować raporty, które pomogą interesariuszom lepiej zrozumieć dynamicznie zmieniający się krajobraz rynku pracy.
  • Promocja dobrych praktyk: Forum będzie promować dobre praktyki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kulturą organizacyjną, w tym równość szans, rozwój i odpowiedzialność społeczną biznesu.

Program działania Forum Pracy ZPP jest elastyczny i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku pracy i koncentruje się na wspieraniu i rozwoju przedsiębiorców oraz potrzebach członków Forum.

 

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

STANOWISKA:

Stanowisko ZPP w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Stanowisko ZPP w sprawie sposobów ustalania wynagrodzenia minimalnego w Polsce

MEMORANDA:

5 priorytetów dla rynku pracy w nowej kadencji – memorandum ZPP

Memorandum ZPP – nie należy porzucać polityki prodemograficznej, ale bez imigracji zarobkowej Polska nie utrzyma tempa rozwoju

RAPORTY:

Raport ZPP: I Wojna Światowa o imigrantów z Ukrainy. Polska przegrywa

INNE:

Wyzwania rynku pracy – czy migracja może uratować polską gospodarkę?

BADANIA BUSOMETR:

ZESPÓŁ EKSPERTÓW I DORADCÓWadw. Michał Chodkowski
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HRAnna Chylińska  
Główny Ekspert
ds. Rynku Pracy


r. pr. Artur Gregorczyk   
Ekspert Forum Pracy ZPP


prof. Witold Klaus
Współprzewodniczący Konsorcjum Migracyjnego, Instytut Nauk Prawnych PAN


Jacek Podgórski
Dyrektor Forum Pracy
email: j.podgorski@zpp.net.pl


Szymon Witkowski 
Ekspert Forum Pracy