Nowa Szansa

Projekt „Nowa Szansa” jest realizowany przez  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie w Lublinie w partnerstwie ze  Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.02.20.00-00-0020/19-00.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowania kształcenia, szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (z ust.z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) poprzez przeprowadzenie 4 badań o zasięgu ogólnopolskim oraz upowszechnienie i zaprezentowanie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego w formie 136 stanowisk/opinii do 30.11.2021 r.

Grupę docelową stanowią partnerzy społeczni – reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, reprezentowanych przez ich przedstawicieli tj. Członkowie Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy oraz Członkowie ich wojewódzkich odpowiedników tj. 16 wojewódzkich rad dialogu społecznego i 16 wojewódzkich rad rynku pracy.

Projekt obejmuje następujące działania:

 1. Przygotowanie metodologii badań i narzędzi badawczych.
 2. Opracowanie strategii wykorzystania badań i analiz.
 3. Realizacja 4 badań z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi.
 4. Opracowanie wyników 4 badań w formie raportów.
 5. Upowszechnienie wyników badań wśród przedstawicieli partnerów społecznych w instytucjach dialogu społecznego na poziomie krajowym i regionalnym oraz prezentacja wyników badań i analiz i rekomendacje z badań.
 6. Przygotowanie raportów dot. wykorzystania wyników badań i analiz w pracach instytucji dialogu społecznego.

Realizacja i upowszechnienie 4 odrębnych badań:

 1. Ocena kompetencji psychospołecznych oraz umiejętności praktycznych nieletnich uczących się na poziomie zawodowym (tj. ze szkół zawodowych, branżowych, technikum) oraz nieletnich, którzy korzystali z dodatkowych programów wspierających politykę kształcenia i szkolenia zawodowego w aspekcie pozyskania przez pracodawców kompetentnych pracowników (Badanie 1).
 2. Ocena kształcenia i szkolenia zawodowego nieletnich w kontekście ich rozwoju zawodowego, osobowego i funkcjonowania społecznego w ocenie kuratorów sądowych
  i pracodawców przyjmujących na praktykę zawodową nieletnich (Badanie 2).
 3. Ocena kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia w opinii rodziców nieletnich dotyczących motywów, szans, barier i ograniczeń związanych z kształceniem
  i przygotowaniem do pracy zawodowe (Badanie 3).
 4. Ocena aktualnego stanu szkolenia, kształcenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wśród nauczycieli oraz pracodawców przyjmujących na praktykę zawodową lub zatrudniających nieletnich (tj. absolwentów szkół po zakończeniu okresu kształcenia i szkolenia) w kontekście potrzeb i wymagań rynku pracy (Badanie 4).


Lider: 
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie, ul. Firlejowska 2A/16 20-306 Lublin
Partner: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa

***

29 września 2021 r. planowane jest przeprowadzenie konferencji on-line z panelami dyskusyjnymi upowszechniającej wyniki badań w ramach projektu „NOWA SZANSA”, którego celem jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowania kształcenia, szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości poprzez  upowszechnienie i zaprezentowanie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego.

Konferencja skierowana jest m.in. do  przedstawicieli kadry naukowej, partnerów społecznych,  instytucji rynku pracy, instytucji szkoleniowych, instytucji oświatowych, edukacyjnych, kuratorskich, organizacji pozarządowych, pracodawców i przedsiębiorców. Obejmie przedstawienie wstępnych wyników badań z zakresu badań przeprowadzonych w ramach projektu, wystąpienia prelegentów nt systemu kształcenia, szkolenia i zatrudnienia nieletnich oraz dobrych praktyk w zakresie tematycznym badań wraz z prezentacjami multimedialnymi i projekcją reportaży z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru badawczego.

 

   

 

 

Materiały do pobrania:

Nowa Szansa – raport końcowy z badania nr 1

Nowa Szansa – raport końcowy z badania nr 2

Nowa Szansa – raport końcowy z badania nr 3

Nowa Szansa – raport końcowy z badania nr 4

Wybrane predyktory psychologiczne celów i planów życiowych nieletnich – dr Paweł Kozłowski

Kompetencje psychospołeczne oraz umiejętności praktyczne nieletnich w aspekcie pozyskania przez pracodawców kompetentnych pracowników – Agnieszka Lasota

Temat wystąpienia: Młodzież w drodze na rynek pracy w obliczu kształtowania się tożsamości zawodowej – Daniel Kukla

Ośrodki kuratorskie – możliwości i ograniczenia w ich funkcjonowaniu – dr Krzysztof Stasiak

Prezentacja wyników badań – Kształcenie i szkolenie zawodowe nieletnich w kontekście ich rozwoju zawodowego, osobowego i funkcjonowania społecznego – Sylwia Huczuk-Kapluk

Ocena kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia w opinii rodziców nieletnich dotyczących motywów, szans, barier i ograniczeń związanych z kształceniem i przygotowaniem do pracy zawodowej – dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Wsparcie osób młodych w ramach działań realizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w PO WER 2014-2020