Zawód na dobry start

Celem projektu jest zwiększenie wpływu partnerów społecznych na kształtowanie polityki w zakresie rynku pracy w obszarze poprawy i dostosowania funkcjonowania szkolnictwa branżowego, technicznego do potrzeb przedsiębiorców.

Grupą docelową stanowią partnerzy społeczni – Członkowie Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy oraz Członkowie ich wojewódzkich odpowiedników tj. 16 wojewódzkich rad dialogu społecznego i 16 wojewódzkich rad rynku pracy (łącznie ok 790 osób).


Projekt zakłada realizację 6 zadań badawczych:

  1. Badanie w szkołach branżowych i technikach

          a. Badania ilościowe
          b. Badania jakościowe 

       2. Badanie na przedsiębiorcach

          a. Badanie ilościowe
          b. Badanie jakościowe

       3. Badanie ilościowe na ogóle społecznym dot. wizerunku szkolnictwa branżowego
       4. Badanie jakościowe na rodzicach klas ósmych.
       5. Badanie jakościowe na doradcach zawodowych w szkołach podstawowych.
       6. Badanie jakościowe na absolwentach szkół branżowych I stopnia, w podziale na grupy kontynuujące naukę w szkole branżowej II stopnia i nie kontynuujących edukacji.

 

Ad. 1 Badanie w szkołach branżowych i technikach

Ad. 1.a. Badanie ilościowe na:

  1. Obecnych uczniach ostatnich klas zawodowych w szkołach branżowych I stopnia oraz na uczniach ostatnich klas techników.
  2. Nauczycielach szkół branżowych i techników.

Cel: zbadanie postrzegania obecnego systemu szkolnictwa zawodowego/branżowego i technicznego poprzez grupy bezpośrednio związane z tym typem edukacji. Zakres: czynniki wpływające na wybór ścieżki edukacji; rzeczywistość w porównaniu do oczekiwań; zrozumienie specyfiki edukacji w szkołach branżowych/technikach (co powinno zostać zmienione); postrzeganie przyszłości zawodowej absolwentów szkół branżowych i techników.

Ad 1.b. Badanie jakościowe na nauczycielach

Cel: pogłębienie spojrzenia nauczycieli na szkolnictwo w tym na problemy i ich przyczyny; kierunki rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego w Polsce; szanse absolwentów na rynku pracy.

Ad. 2 Badanie na przedsiębiorcach dotyczy w obu modułach przedsiębiorców będących pracodawcami lub ich przedstawicieli na stanowiskach HR director, specjalista kadrowy lub równoważni.

Ad. 2.a. Badanie ilościowe

Cel: zbadanie postrzegania obecnego systemu szkolnictwa zawodowego oraz ich absolwentów przez przedsiębiorców w tym: doświadczenia z absolwentami szkół zawodowych/techników; cechy absolwentów (oczekiwania pracodawców); w jakich obszarach szkolnictwo zawodowe spełnia swoją rolę a w jakich obszarach powinno zostać zmodyfikowane.

Ad. 2.b Badanie jakościowe

Cel: pogłębione zrozumienie tego jak pracodawcy postrzegają szkolnictwo zawodowe (branżowe) w Polsce w tym: kompetencje absolwentów takich szkół, czy szukają tak wykształconych pracowników, szanse i kierunki rozwoju takiego szkolnictwa w Polsce, zakres oczekiwanych zmian.

Ad. 3 Badanie ilościowe na ogóle społecznym dot. wizerunku szkolnictwa branżowego

Cel: zrozumienie jak postrzegane jest szkolnictwo zawodowe w Polsce w kontekście możliwości absolwentów na rynku pracy w tym: czy rozwój takiego szkolnictwa jest ważny i powinien być wspierany i jakie obszary (branże) powinny być wspierane; bariery związane z posyłaniem dzieci do szkół zawodowych (stereotypy związane z tym typem szkolnictwa, płeć, niepełnosprawność, inne).

Ad. 4 Badanie jakościowe na rodzicach klas ósmych szkół podstawowych, respondenci rodzice uczniów którzy wybrali dalszą edukację w szkole branżowej oraz brali pod uwagę szkołę branżową lub technikum ale wybrali inną szkołę.

Cel: pogłębione zrozumienie motywów i barier związanych z posyłaniem dzieci do szkół zawodowych w tym problemów, ograniczeń czy barier w obszarze równości płci lub niepełnosprawności.

Ad. 5 Badanie jakościowe na doradcach zawodowych w szkołach podstawowych. Respondenci: Doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, osoby z dłuższych doświadczeniem oraz osoby z krótszym doświadczeniem w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych. Uczący w szkołach w dużym mieście (powyżej 500 tys. mieszkańców), średnim mieście (ok 150-200 tys. mieszkańców), w małym mieście (poniżej 100 tys. mieszkańców) oraz na wsi. N 20.

Cel: sprawdzenie postrzegania obecnego systemu szkolnictwa zawodowego/branżowego i technicznego przez nauczycieli i Doradców zawodowych w szkołach podstawowych, sprawdzenie wizerunku szkół branżowych na tle innych typów szkół, diagnoza motywów i barier rekomendowania ww. typów szkół ponadpodstawowych oraz odtworzenie ścieżki rekomendacji wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Ad. 6 Badanie jakościowe na absolwentach szkół branżowych I stopnia, w podziale na grupę a) kontynuujących naukę w szkole branżowej II stopnia i b) nie kontynuujących edukacji, którzy zakończyli naukę w tych szkołach w roku szkolnym 2019/2020.

Cel: zbadanie postrzegania obecnego systemu szkolnictwa branżowego przez absolwentów szkół branżowych I stopnia, diagnoza motywów i barier wyboru szkoły branżowej, sprawdzenie, na ile oczekiwania wobec szkół zostały spełnione – diagnoza obszarów do dalszego rozwoju, sprawdzenie motywów i barier kontynuowania nauki w szkołach branżowych II stopnia.

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.20 pod nadzorem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.