Busometr

Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP, jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza.

Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty:

  • koniunktury gospodarczej w małych firmach,
  • rynku pracy (płace i zatrudnianie),
  • inwestycji.

Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Wyniki Busometru poniżej 50 pkt. oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 pkt. – ich optymizm.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison prowadzą badania wśród reprezentatywnej, pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr  ZPP jest publikowany co pół roku. Badanie prowadzimy od 2011 roku.

Małe i średnie firmy w Polsce stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce, tworzą ¾ miejsc pracy oraz 67% PKB.

 

Materiały do pobrania:

Prognoza na pierwsze półrocze 2024
Prognoza na drugie półrocze 2023
Prognoza na pierwsze półrocze 2023
Prognoza na drugie półrocze 2022
Prognoza na pierwsze półrocze 2022
Prognoza na drugie półrocze 2021
Prognoza na pierwsze półrocze 2021
Prognoza na drugie półrocze 2020
Prognoza na pierwsze półrocze 2020
Prognoza na drugie półrocze 2019
Prognoza na pierwsze półrocze 2019
Prognoza na drugie półrocze 2018
Prognoza na pierwsze półrocze 2018
Prognoza na drugie półrocze 2017
Prognoza na pierwsze półrocze 2017
Prognoza na drugie półrocze 2016 
Prognoza na pierwsze półrocze 2016