szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Ceny Transferowe.08-07-2014

CENY TRANSFEROWE – ISTOTNE ZMIANY W POLSKICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PODATKOWEGO

W ostatnich latach zagadnienie cen transferowych coraz bardziej zyskuje na znaczeniu zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym. OECD przygotowało listę działań na lata 2014-2015, których celem będzie zapobieganie transferu zysków pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi w celu unikania opodatkowania. Wzmożone działania na arenie międzynarodowej widoczne są już od roku 2013. W 2013 roku doszło również do zmian w polskich przepisach dotyczących cen transferowych. Gruntownej przebudowane poddane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1268 ze zm.) – dalej: „Rozporządzenie”. Istotą zmian było dostosowanie polskich przepisów dotyczących cen transferowych do międzynarodowych regulacji.

Pojęcie cen transferowych:

 • Ceny transferowe to transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi (powiązania zarówno kapitałowe, jak i osobowe), które podlegają szczególnym regulacjom w przepisach prawa podatkowego.
 • Podmiotami powiązanymi są podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo. Wskazać należy, że powiązania kapitałowe dotyczą nie tylko bezpośrednich (transakcje pomiędzy spółką, a udziałowcem), ale także powiązań pośrednich (np. powiązania przez wspólnego udziałowca), które zgodnie z przepisami ustawy mogą sięgać bardzo daleko. Przepisy podatkowe wprowadzają również pojęcie powiązań osobowych, i tak podmiotami powiązanymi mogą być podmioty mające wspólnego członka zarządu, powiązane poprzez rodzinę: małżonków (uwaga – powiązania nie ustają po rozwodzie), rodzeństwo, dzieci etc.
 • W sytuacji wystąpienia powiązań podatnicy nie mają dowolności w ustalaniu cen pomiędzy podmiotami powiązanymi, tj. cena powinna być zawsze ustalona na takim poziomie, na jakim ustaliłyby ją podmioty całkowicie niezależne.

 

Obowiązek dokumentacyjny:

 • Podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzania dokumentacji podatkowej zawierającej informacje określone w przepisach prawa, w sytuacji gdy wartość transakcji przekroczy ustawowe progi.
 • Najniższy próg dotyczy transakcji świadczenia usług (w tym usług finansowych, np. pożyczek, poręczeń) i wynosi 30.000 EUR.

 

Ryzyka związane z cenami transferowymi:

 • W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe w toku prowadzonej kontroli, że cena ustalona pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiega od wartości, jaką ustaliłyby podmioty niezależne, mają one prawo do oszacowania wartości transakcji, a w konsekwencji do określenia dochodu i zobowiązania podatkowego podatnika.
 • Jeżeli podatnik był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, a takowej nie przedstawił w ciągu siedmiu dni od żądania organu, wartość dochodu wymierzonego dodatkowo podatnikowi podlega opodatkowaniu według sankcyjnej 50% stawki podatku (dotyczy zarówno wymiaru dla osób fizycznych, jak i osób prawnych).
 • Ryzyko cen transferowych dotyczy również nieodpłatnego udzielania pożyczek (także zaniżonego oprocentowania oraz zbyt rozciągniętych w czasie terminów płatności odsetek), nieodpłatnego udzielania gwarancji, poręczeń, a także nieodpłatnego świadczenia usług.
 • Jeżeli wartość wymierzonego dodatkowo zobowiązania podatkowego przekroczy tzw. ustawowy próg (tj. pięciokrotność najniższego wynagrodzenia), osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe (najczęściej członkowie zarządów) będą podlegać odpowiedzialności za przestępstwo karnoskarbowe.

 

Zasadnicze zmiany w Rozporządzeniu:

 • zmiana sposobu ustalania ceny transferowej – zamiast dotychczasowej hierarchii metod, wprowadzono obowiązującą w regulacjach OECD zasadę metody najbardziej właściwej dla transakcji (tzw. Best method rule);
 • wprowadzono Rozdział 5a wyłącznie dotyczący całkowicie restrukturyzacji, które do tej pory przeprowadzane były bardzo często bez zwracania jakiejkolwiek uwagi na przepisy dotyczące cen transferowych. Zgodnie z przepisami tego rozdziału, organy podatkowe mają prawo badania zgodności warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Restrukturyzację zdefiniowano jako przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów, lub ryzyk. W przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia restrukturyzacji organy podatkowe mają prawo kwestionować jej prawidłowość. Przepisy nie wskazują, jaki powinien być skutek takiego kwestionowania, jednak jedynym rozwiązaniem wydaje się tutaj oszacowanie przychodu w postaci ceny, jaką ustaliłyby podmioty niepowiązane, gdyby przeprowadzały taką transakcję;
 • UWAGA!!! – zaimplementowanie powyższych zmian oznacza konieczność przeprowadzania dodatkowych analiz przy wdrażaniu wszelkich zmian w strukturze prowadzonej działalności, mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych.

 

Reasumując, polskie władze podążają za międzynarodowymi trendami i dążą do uszczelnienia
i doprecyzowania regulacji w zakresie cen transferowych. Ta tendencja ma też odzwierciedlenie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy administracji podatkowej i skarbowej. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi praktycznie w każdym roku stanowią, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, jeden z priorytetów kontroli.

Wskazać należy na wzrastającą skuteczność kontroli skarbowych i podatkowych. Według danych Departamentu Kontroli Skarbowej z roku na rok wzrasta skuteczność kontroli (już w 2013 r. przekroczyła ona 80%). Jednocześnie rok do roku rośnie średnia kwota tzw. przypisu na kontrolę.

Kluczowymi zagadnieniami z punktu widzenia podatnika stają się:

 • posiadanie stosownej dokumentacji cen transferowych (celem uniknięcia sankcyjnych 50% stawek podatku w przypadku braku takiej dokumentacji i stwierdzenia nieprawidłowości w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi);
 • przeprowadzanie analiz benchmarkowych celem potwierdzania prawidłowości ustalania cen pozwalających na zminimalizowanie ryzyka kwestionowania tych transakcji przez organy podatkowe;
 • bieżące doradztwo podatkowe przy wszelkiego rodzaju działaniach restrukturyzacyjnych (obecnie będą one w naszej ocenie wyjątkowo narażone na kontrole podatkowe i skarbowe).

 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące zaprezentowanych zagadnień lub na temat innych kwestii związanych z planowaniem podatkowym, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Marcin Bazylczuk – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Starszy Prawnik
Kamil Kowalik – Doradca Podatkowy, Starszy Prawnik

Bieniak, Wielhorski, Wojnar.
Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska
e-mail: k.kowalik@bwwlaw.pl
tel.: +48 22 420 59 00
fax.: +48 22 420 59 10
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. wprowadzania nowych obciążeń dla przedsiębiorców

W 2020 roku staliśmy się świadkami bezprecedensowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Polska gospodarka po raz pierwszy od trzydziestu lat doświadczyła recesji. Potrzebujemy zatem silnego impulsu rozwojowego – tymczasem wprowadzane są jednak kolejne obciążenia dla przedsiębiorców. ZPP konsekwentnie postuluje dwunastomiesięczne moratorium na wszelkie nowe obciążenia – zarówno podatkowe, jak i regulacyjne…

Komentarz ZPP: Lockdown pogłębia problem z inwestycjami

Od lat wskazuje się, że strukturalnym problemem polskiej gospodarki jest niewystarczający udział inwestycji w tworzeniu PKB. Jednym z kluczowych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju było zwiększenie stopy inwestycji do poziomu 25 proc. PKB w roku 2020. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg działań mających stymulować wzrost nakładów na środki trwałe oraz badania i rozwój. W szczególności skoncentrowano się na stworzeniu systemu ulg zachęcających firmy do inwestowania…

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o wsparciu osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu stworzenie systemu wsparcia dla osób szczególnie zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19. System ten miałby składać się m.in. z korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności, pomocy psychologicznej na zasadzie pierwszeństwa, czy też uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook