szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  Warszawa, 26 listopada 2020 r.

 

 Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie opiniuje Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na konieczność przyjęcia dokumentu Polityki Migracyjnej dla Polski oraz dalszych systemowych rozwiązań w zakresie możliwości zatrudniania w Polsce cudzoziemców.

ZPP pozytywnie odnosi się do programu „Poland. Business Harbour” jak i instrumentów w jego ramach wdrażanych. W jego ramach rozwiązania w postaci zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców posiadających wizę z adnotacją Poland. Business Harbour uznaje się za właściwe rozwiązanie.

W obliczu kryzysu zdrowotnego przez jaki przechodzi Polska, za właściwe uznaje się także wszelkie działania mające na celu ułatwienia dla zatrudniania zagranicznych lekarzy, pielęgniarek i specjalistów w sektorze ochrony zdrowia. W tym kontekście, za właściwy ocenia się wymóg uzyskania zezwolenia dla osób ubiegających się o przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, gdzie wcześniej wymagana jest opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego we właściwej lub pokrewnej dziedzinie medycyny oraz zgoda ministra właściwego do spraw zdrowia.

Obecny kryzys epidemiczny nie odbił się na chwile obecną znacząco negatywnie na polskim rynku pracy. Nie nastąpiło zjawisko masowych zwolnień. W badaniu Busometr ZPP na II półrocze 2020 r., badającym nastroje przedsiębiorców w sektorze MSP, ocena komponentu rynku pracy znajdowała się w porównaniu do innych ocenianych obszarów, na najwyższym poziomie. Wziąwszy pod uwagę uwarunkowania spowodowane epidemią, 14% firm planuje podwyżki wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia, podczas gdy redukcje etatów i cięcia płac planuje odpowiednio 7% i 5% firm. Wyniki badania wydają się potwierdzać tezę, że polscy przedsiębiorcy ponosząc koszty kryzysu, starają się utrzymać zatrudnienie.

Przy założeniu, że w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi odmrażanie kolejnych ograniczanych branż i sektorów gospodarki, a na rynku pracy nie nastąpi do tego okresu znaczący wzrost bezrobocia, spodziewać się można, że w przeciągu kolejnych kwartałów, rynek pracy ponownie potrzebować będzie znaczącej liczby nowych pracowników. Jednocześnie relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy, nie będzie jednak oznaczać, że sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, czy ich percepcja koniunktury będzie na dobrym poziomie.

W związku z powyższym ZPP otrzymuje, że konieczne jest opracowanie długookresowej strategii polityki migracyjnej. Skupiać się ona powinna na maksymalnym uproszczeniu procedur związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców, stworzeniu warunków dla zamieszkania w Polsce rodzin imigrantów, stworzeniu szybkiej ścieżki uznania kwalifikacji zawodowych imigrantów, wprowadzeniu działań promocyjnych w tym m.in. promocji nauki języka polskiego, kursów języka polskiego, stworzeniu przejrzystej procedury uzyskiwania kart stałego pobytu ich stałego osiedlania się w naszym kraju. 

 

Zobacz: 26.11.2020 Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 

Najnowsze artykuły

Memorandum ZPP ws. wpływu wprowadzanych ograniczeń na transmisję koronawirusa: otwarcie gospodarki wiąże się z co najwyżej umiarkowanym ryzykiem wzrostu liczby zakażeń

W ramach niniejszego dokumentu streszczamy wyniki dwóch niezależnych badań, które analizują efektywność ograniczeń wprowadzanych przez rządy na redukcję transmisji koronawirusa. Z badań tych wynika, że spośród stosowanych interwencji niefarmaceutycznych największy wpływ na zmniejszenie liczby zachorowań ma zakaz zgromadzeń publicznych powyżej dziesięciu osób oraz zamknięcie szkół. Tymczasem wpływ ograniczeń dla prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak gastronomia czy usługi, jest ograniczony..

Stanowisko ZPP ws. wprowadzania nowych obciążeń dla przedsiębiorców

W 2020 roku staliśmy się świadkami bezprecedensowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Polska gospodarka po raz pierwszy od trzydziestu lat doświadczyła recesji. Potrzebujemy zatem silnego impulsu rozwojowego – tymczasem wprowadzane są jednak kolejne obciążenia dla przedsiębiorców. ZPP konsekwentnie postuluje dwunastomiesięczne moratorium na wszelkie nowe obciążenia – zarówno podatkowe, jak i regulacyjne…

Komentarz ZPP: Lockdown pogłębia problem z inwestycjami

Od lat wskazuje się, że strukturalnym problemem polskiej gospodarki jest niewystarczający udział inwestycji w tworzeniu PKB. Jednym z kluczowych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju było zwiększenie stopy inwestycji do poziomu 25 proc. PKB w roku 2020. W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg działań mających stymulować wzrost nakładów na środki trwałe oraz badania i rozwój. W szczególności skoncentrowano się na stworzeniu systemu ulg zachęcających firmy do inwestowania…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook