szukaj

Aktualności

Stanowisko ZPP w sprawie konsultacji decyzji deregulujących usługi telefoniczne23.03.2018

 

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie konsultacji decyzji deregulujących  usługi telefoniczne

 

Jako organizacja pracodawców, której celem jest m.in. działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce,  z uwagą śledzimy działania organów administracji państwowe w tym zakresie. Z dużym zainteresowaniem odnotowaliśmy zatem poddanie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod konsultacje krajowe projektów decyzji deregulujących szereg usług telefonicznych – hurtowych jak i detalicznych.

ZPP wyraża uznanie dla polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego. Niezależnie od tego, czy deregulacja dotyczy określonych branż, czy też całej gospodarki, zawsze będziemy opowiadać się za rozwiązaniami prowolnościowymi i prokonkurencyjnymi, ograniczającymi sztywne obwarowywanie przedsiębiorców niepotrzebnymi często przepisami. Tymczasem, regulator rynku telekomunikacyjnego sukcesywnie zwalnia z regulacji poszczególne usługi telekomunikacyjne, opierając się o wyniki prowadzonych analiz, które wskazują, iż dany segment nie wymaga już interwencji państwowej, a naturalne mechanizmy gospodarcze zastępują mechanizmy stosowane dotychczas przez państwo.

Takie podejście z pewnością zasługuje na poparcie naszej organizacji, jako wpływające na poprawę funkcjonowania przedsiębiorców, objętych uprzednio regulacją, ale także i na poprawę funkcjonowania samego rynku. Brak regulacji pozwala na większą elastyczność w podejmowanych działaniach biznesowych  a w przypadku rynków konkurencyjnych – jak ma to miejsce w omawianych sprawach – na zwiększenie tej konkurencji poprzez wyrównanie szans konkurowania. W efekcie korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale także ich klienci. Jak zostało to już wspomniane, jesteśmy gorącymi zwolennikami mechanizmów konkurencji rynkowej i opowiadamy się za tym, by zastępowały one odgórne regulacje wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Dlatego też, taką aktywność regulatora rynku zdecydowanie popieramy.

ZPP wyraża zatem uznanie dla takich działań, zachęcając jednocześnie do ich podejmowania w jak najszybszym czasie – tak, aby każda deregulacja następowała tak szybko, jak tylko warunki rynkowe na to pozwalają.

W tym aspekcie nasza organizacja odnotowała dodatkowo fakt, iż w przypadku rynku hurtowego, Prezes UKE zdecydował się na utrzymanie jeszcze przez 2 lata obowiązków regulacyjnych. W naszej ocenie podejście to powinno być jeszcze przeanalizowane przez Prezesa UKE. Mówimy bowiem o rynku skutecznie konkurencyjnym, a zatem interwencja Państwa nie powinna co do zasady mieć miejsca, a jeśli tak – to powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Rozumiejąc potrzebę uwzględnienia interesów przedsiębiorców korzystających wciąż z usług hurtowych, które podlegają deregulacji, Prezes UKE powinien uwzględnić także wpływ planowanej interwencji (tj. utrzymania obowiązków) na rynek i jego działanie oraz trendy rozwojowe (np. postępującą cyfryzację). Zasadnym zatem może być ograniczenie tych obowiązków wyłącznie do już zawartych umów hurtowych wyłącznie w celu ich stopniowego wygaszania/przechodzenia na nowe komercyjne zasady współpracy. Wydaje się, że takie rozwiązanie będzie dużo bardziej efektywne i zgodne z duchem działań podejmowanych przez regulatora, a także korzystne z punktu widzenia obecnych na rynku przedsiębiorców. Apelujemy zatem o rozważenie możliwości wprowadzenia proponowanego przez nas rozwiązania, jednocześnie ponownie zaznaczając jak najbardziej pozytywną opinię na temat kolejnych inicjatyw deregulacyjnych.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery