szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP ws. pakietu osłonowego dla gospodarki w zw. z epidemią koronawirusaWarszawa, 18 marca 2020 r. 

 

STANOWISKO ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
WS. PAKIETU OSŁONOWEGO DLA GOSPODARKI W ZW.
Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenia filar pakietu osłonowego poświęcony przedsiębiorcom, jako niewystarczający i nieprzystający do skali i charakteru faktycznego zagrożenia. Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego o uwzględnienie w planie przede wszystkim:

– zawieszenia spłaty danin publicznoprawnych, przede wszystkim składek na ubezpieczenia społeczne, dla mikro i małych przedsiębiorców

– uruchomienie linii tanich, łatwo dostępnych (z wekslem jako jedyną formą zabezpieczenia) pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców, z limitem kwotowym maks. 15 proc. przychodu firmy za ostatni rok sprawozdawczy, lecz nie więcej niż 300 tys. PLN.

Przedstawiony pakiet osłonowy składać ma się z pięciu różnych filarów, z których największe znaczenie dla stanu gospodarki mają dwa pierwsze, poświęcone – kolejno – zabezpieczeniu pracowników i ochronie przedsiębiorców.

W ramach pierwszego filaru trudno jest wskazać element godny krytyki – jest on wprost obliczony na utrzymanie zatrudnienia i zabezpieczenie stopy życiowej milionów pracowników. W perspektywie najbliższych tygodni jego rezultatem będzie wsparcie popytu, które może Sprawiedliwy wydaje się być układ, w ramach którego największy – równy – ciężar wypłaty wynagrodzeń w firmach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, spadnie na państwo i przedsiębiorców. Również wsparcie przewidziane dla osób samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, zasługuje na aprobatę.

Pragniemy jednak podkreślić, że pracowników możemy chronić, pod warunkiem że będą oni mieli gdzie pracować. Dlatego też część programu przeznaczona na wsparcie dla przedsiębiorców powinna przewidywać tak samo odważne rozwiązania, jak filar ukierunkowany na ochronę pracowników. Tymczasem wydaje się, że w tym aspekcie pakiet osłonowy nie adresuje odpowiednio przedsiębiorców najbardziej narażonych na negatywne skutki pandemii – tj. mikro i małych firm.

Przede wszystkim przedstawiony pakiet nie zawiera skutecznego narzędzia sprawnie wspierającego płynność najmniejszych podmiotów. System gwarancji jest oczywiście pożądany, jednak wciąż polegać on będzie na ułatwianiu podmiotom uzyskania kredytów na warunkach rynkowych. Nie stanowi zatem odpowiedzi na problemy firm, które z dnia na dzień utraciły istotną część swoich przychodów. Całkowicie nieprzystającym do skali potrzeb instrumentem są też mikropożyczki w wysokości do 5 tys. PLN. W naszym przekonaniu konieczne jest uruchomienie specjalnej linii tanich, łatwo i szybko dostępnych pożyczek dla najmniejszych firm. Pożyczki takie powinny wynosić maksymalnie 15 proc. przychodu firmy za ostatni rok, lecz nie więcej niż 300 tys. PLN. Dopiero taki instrument pozwoli wielu przedsiębiorcom na kontynuowanie działalności w warunkach skrajnie ograniczonego (bądź zerowego – w przypadku przedsiębiorstw zamkniętych z uwagi na szczególne przepisy wprowadzone w ostatnim czasie) popytu.

Analogiczne zastrzeżenia należy zgłosić również do postulatu odroczenia płatności składek ZUS. W naszym przekonaniu narzędziem realnej pomocy dla mikrofirm dotkniętych skutkami epidemii byłoby czasowe zawieszenie poboru składek. Proponowane przez rząd rozwiązanie doprowadzi (nawet uwzględniwszy wariant rozłożenia płatności na raty) do zwiększenia poziomu obciążeń po upływie najbliższych miesięcy. Może się okazać, że będzie to miało krytyczny i negatywny wpływ na tempo powrotu polskiej gospodarki do stanu wyjściowego.

Wśród zaprezentowanych propozycji zabrakło szeregu rozwiązań, których wprowadzenie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postulował w jednym z ostatnio opublikowanych dokumentów. Liczymy na to, że ostatecznie w ramach pakietu osłonowego znajdzie się miejsce również na zawieszenie zakazu handlu w niedziele, wprowadzenie „wakacji od obowiązków administracyjnych” dla firm (nie jest dla nas całkowicie jasne, dlaczego zdecydowano się na uwzględnienie tego aspektu w ramach wachlarza działań dla obywateli i wyłączenie z niego przedsiębiorców), czy też wprowadzenie rozwiązań dotyczących zawieszenia biegu terminów (bądź ich przywracania) z uwagi na szczególne okoliczności wywołane koronawirusem. Z niepokojem dostrzegamy z kolei uwzględnienie w pakiecie rozwiązań poważnie ingerujących w podstawowe mechanizmy rynkowe (mechanizmy administracyjnego blokowania wzrostu cen przez UOKiK), a także powrót do postulatów wyjątkowo rygorystycznej regulacji rynku pożyczkowego.

Przedstawione podczas konferencji prasowej propozycje nie mają jeszcze przełożenia na konkretne projekty aktów prawnych. Wciąż mamy zatem czas, by dopracować zawartość pakietu osłonowego i w jak największym stopniu dopasować go do potrzeb gospodarki, firm i pracowników. Niezależnie od krytycznego podejścia do części przedstawionych propozycji, należy docenić rząd za miarkowanie reakcji i nieuleganie naciskom skłaniającym do bardzo szerokiej interwencji ukierunkowanej na wpuszczenie na rynek jak największej ilości pieniędzy. Uważamy, że niezależnie od pozostałych okoliczności, reakcja na gospodarcze zagrożenia wynikające z pandemii powinna być spokojna i zdecydowana. Deklarujemy pełną chęć współpracy przy opracowywaniu ostatecznego kształtu pakietu osłonowego.

 

18.03.2020 Stanowisko ZPP ws. pakietu osłonowego dla gospodarki w zw. z epidemią koronawirusa

 

Fot. Free-Photos / pixabay.com

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. programów wsparcia dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami drugiej fali epidemii

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że proponowany przez rządzących pakiet działań wspierających biznes w trakcie drugiej fali epidemii koronawirusa jest rozsądny i adekwatny – w tej chwili – do zagrożenia. Apelujemy jednocześnie o jak najszybsze uruchomienie zapowiedzianych instrumentów oraz o dostosowywanie na bieżąco skali pomocy do rozmiarów i czasu trwania ograniczeń wynikających z przeciwdziałania rozwojowi pandemii…

Stanowisko ZPP do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)  (druk nr 772) – regulacja pracy zdalnej podczas kwarantanny, zmiany w ustawie o RDS, wprowadzenie niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia rozwiązania w zakresie umożliwienia pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby, bądź mają łagodny przebieg na wykonywanie pracy zdalnej. Już dziś stosowaną praktyką w okresie powszechniejszej pracy zdalnej, jest wykonywanie obowiązków przez pracownika w momencie odbywania kwarantanny. Powyższe rozwiązanie stanowić zatem będzie uregulowanie stosowanej praktyki na rynku pracy…

Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie opiniuje Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na konieczność przyjęcia dokumentu Polityki Migracyjnej dla Polski oraz dalszych systemowych rozwiązań w zakresie możliwości zatrudniania w Polsce cudzoziemców…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook