szukaj

Aktualności

Tarcza finansowa dla firm: Informacje ze spotkania informacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju z Członkami ZPPWarszawa, 23 kwietnia 2020 r. 

 

TARCZA FINANSOWA DLA FIRM

INFORMACJE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU Z CZŁONKAMI ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW


23 kwietnia 2020 roku odbyło się zorganizowane przez ZPP techniczne spotkanie informacyjne przedsiębiorców z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju. W jego trakcie przedstawiono bliżej szczegóły dotyczące konstrukcji tarczy finansowej dla firm i zasad przyznawania wsparcia w jej ramach. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski z wydarzenia.

Zastrzeżenie: program wciąż jest w fazie notyfikacji do Komisji Europejskiej. Przedstawiony poniżej stan odzwierciedla kształt projektu na 23 kwietnia 2020 roku. Ostateczne warunki wsparcia mogą ulec zmianie.

Informacje generalne

 • Tarcza ma trzy filary, podzielone według wielkości firmy.

 • Środki uruchomione zostaną możliwie najszybciej, wymagana jest jednak uprzednia akceptacja programu ze strony Komisji Europejskiej, na którą czekamy.

 • Do mikrofirm trafi 25 mld PLN, do firm małych i średnich 50 mld PLN, do firm dużych 25 mld PLN.

 • Wsparcie z tarczy finansowej może być połączone ze wsparciem pochodzącym z innych źródeł dostępnych np. w ramach tarczy antykryzsowej – do kwoty 800 tys. EUR, przy czym nie można łączyć finansowania tych samych kosztów.

 • Środki z tarczy przyznawane będą według kolejności wpływania wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Wsparcie dla mikrofirm

 • Przez mikroprzedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika (na podstawie umowy o pracę) z wyłączeniem właściciela, lecz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR. Liczbę pracowników ustala się, uwzględniając osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Ważne jest, by zatrudnieni byli (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku) zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego, a ich średnie miesięczne wynagrodzenie z trzech miesięcy to co najmniej 2600 PLN.

 • Warunki przyznania subwencji dla mikrofirm są następujące:

– przedsiębiorca zanotował spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku

– wobec przedsiębiorcy nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne

– przedsiębiorca jest polskim rezydentem podatkowym i rozlicza daniny publicznoprawne za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium RP

– przedsiębiorca wg stanu na 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność i nie zalegał z płatnościami danin publicznoprawnych

 • Wsparcie dla mikrofirm będzie obsługiwane przez banki komercyjne i przyznawane w drodze prostej, ustandaryzowanej procedury wykorzystującej środki komunikacji elektronicznej. Beneficjent powinien udzielić prostego zabezpieczenia, np. wekslowego.

 • Wielkość wsparcia dla mikrofirmy jest uzależniona od skali spadku przychodów i liczby zatrudnionych (bez właściciela), jednak nie wyższa niż 324 tys. PLN. W zależności od spadku przychodów, bazowa kwota subwencji w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (istotne zastrzeżenie – do liczby zatrudnionych wliczają się pracownicy niezależnie od podstawy zatrudnienia) wynosi od 12 do 36 tysięcy złotych.

 • Maksymalnie 75% subwencji może pozostać bezzwrotne. Na ulgę tę składa się umorzenie 25% subwencji w przypadku kontynuowania działalności przez 12 miesięcy od udzielenia pomocy oraz maksymalnie 50% subwencji, w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia pomocy (zwiększenie kwoty zwrotu subwencji będzie proporcjonalne do spadku liczby pracowników, tj. spadek zatrudnienia o 10% spowoduje zwiększenie kwoty subwencji do zwrotu o 10%).

 • Kwota subwencji podlegającej zwrotowi będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, od 13 miesiąca kalendarzowego po pierwszym pełnym miesiącu po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Wsparcie dla małych i średnich firm

 • W przypadku firm małych i średnich (aby się do nich zaliczać należy zatrudniać mniej niż 250 pracowników i osiągać roczny obrót nieprzekraczający 50 mln EUR bądź sumę aktywów bilansu nieprzekraczającą 43 mln EUR) warunki wstępne uzyskania pomocy są takie same, jak w przypadku mikroprzedsiębiorców.

 • Wsparcie dla małych i średnich firm będzie obsługiwane przez banki komercyjne i przyznawane w drodze prostej, ustandaryzowanej procedury wykorzystującej środki komunikacji elektronicznej. Beneficjent powinien udzielić prostego zabezpieczenia, np. wekslowego.

 • Wielkość wsparcia firm małych i średnich liczona jest nieco inaczej, niż w przypadku mikroprzedsiębiorców. Maksymalna kwota subwencji finansowej uzależniona jest od spadku przychodów i stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej (za rok 2019), jednak nie więcej niż 3,5 mln PLN. Średnia kwota subwencji przewidziana jest na 1,9 mln PLN.

 • Firmy małe i średnie, tak jak mikro, mogą liczyć na umorzenie 75% kwoty subwencji. W ich przypadku jednak warunki umorzenia są nieco odmienne. 25% kwoty umarza się pod warunkiem kontynuowania działalności (analogicznie do mikrofirm), maksymalnie 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia, zaś pozostałe 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży. Zmniejszenie zatrudnienia powoduje zwiększenie kwoty zwrotu subwencji – redukcja 10% zatrudnienia prowadzi do zwiększenia kwoty zwrotu o 5% wartości całkowitej.

 • Spłata subwencji następuje na warunkach takich samych jak w przypadku mikrofirm.

Wsparcie dla dużych firm

 • Z tarczy finansowej korzystać mogą również firmy nie kwalifikujące się jako MSP, czyli firmy duże. Wsparcie dla nich obsługiwać będzie bezpośrednio PFR, bez pośrednictwa banków.

 • W ich przypadku warunki wstępne wsparcia są nieco inne. W mocy pozostają wszelkie warunki przewidziane dla mniejszych podmiotów, jednak dochodzą do nich nowe, a mianowicie:

– utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19

– nieotrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności

– brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w zw. z nowymi kontraktami, z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego

– uczestnictwo w Programach Sektorowych.

 • Dla dużych firm przewidziane są trzy formuły finansowania: finansowanie płynnościowe (pożyczki lub obligacje na okres 2 lat, z opcją przedłużenia o rok, o wartości do 1 mld PLN), finansowanie preferencyjne (pożyczki preferencyjne na okres 3 lat z opcją przedłużenia o rok, częściowo bezzwrotne i uzależnione od straty finansowej i utrzymania zatrudnienia, o wartości do 750 mln PLN), finansowanie inwestycyjne (obejmowane udziały lub akcje do wartości 1 mld PLN).

 • Finansowanie płynnościowe może być wykorzystane na bieżącą działalność, w zakresie ustalonym w umowie z PFR. Zabronione jest wykorzystywanie go na inne cele, np. fuzje i przejęcia, czy refinansowanie lub przedterminowa spłata zadłużenia finansowego).

W najbliższym czasie ZPP wraz z PFR zorganizuje oddzielne webinaria informacyjne dla (1) mikrofirm (2) MSP (3) Korporacji na którym jeszcze bardziej szczegółowo zostaną omówione pakiety płynnościowe dla grup tych firm.

 

Fot. _Alicja_ / pixabay.com

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook