szukaj

Aktualności

Zamówienia publiczne – wspieraj MŚP. ZPP startuje z nową kampaniąWarszawa, 2 grudnia 2022 r. 

 

Zamówienia publiczne – wspieraj MŚP. ZPP startuje z nową kampanią

 

  • Udział MŚP jako wykonawców zamówień publicznych jest nieproporcjonalnie niski w odniesieniu do roli tych podmiotów w krajowej gospodarce.
  • Dla zwiększenia udziału MŚP w systemie zamówień publicznych konieczny jest rozwój świadomości zamawiających dotyczącej istnienia instrumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych pozwalających na ułatwienie udziału MŚP w postępowaniach przetargowych.
  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, prezentacją raportu dot. aktywizacji MŚP na rynku zamówień publicznych, zainaugurował kampanię Zamówienia publiczne – wspieraj MŚP.

Ostatniego dnia listopada zainaugurowana została kampania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) – Zamówienia publiczne – wspieraj MŚP. Jej celem jest aktywizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych.

Polski rynek zamówień publicznych cechuje stosunkowo niska konkurencyjność, której winna jest wprost zbyt znikoma liczba ofert składanych w przetargach. Jak podaje UZP w zamówieniach poniżej progów unijnych w 2020 r. składano średnio zaledwie 2,786 oferty.

Przyczyn niechęci względem składania ofert przez MŚP doszukiwać należy się przede wszystkim w nadmiernym skomplikowaniu rynku zamówień publicznych,  oraz – co podkreślają sami przedsiębiorcy – wrogości systemu wobec małych i średnich firm, której pokłosiem jest obawa o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Receptą może być tu posługiwanie się przez zamawiających instrumentami takimi jak możliwość składania ofert częściowych, rezygnacja z formułowania warunków udziału w postępowaniu, elastyczne stosowanie kryteriów oceny ofert czy choćby odstąpienie od żądania wadium lub ustalenie jego rozsądnej wysokości.

Dziś polscy zamawiający – reprezentujący najczęściej jednostki samorządu terytorialnego – niechętnie korzystają jednak z instrumentów, które zapewnia im ustawa Prawo zamówień publicznych, a które mogłyby zachęcić do składania ofert w przetargach także firmy sektora MŚP.

„Unia Europejska, w kontekście rynku zamówień publicznych, pozwala na pewną formę faworyzowania małych i średnich przedsiębiorstw. W Unii powszechnym zjawiskiem jest inne traktowanie małych lokalnych firm (…). Przepisy te najskuteczniej wykorzystuje Francja, dając tym samym pracę lokalnym przedsiębiorcom. Dzieje się to także choćby w Niemczech i innych państwach – w Polsce natomiast  rzadko. Naszą kampanią chcemy skłonić samorządowców – mamy tu wielkiego sojusznika w postaci Związku Miast Polskich – do częstszego korzystania z możliwości, na które zezwala prawo unijne” – powiedział Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców podczas konferencji inaugurującej kampanię Zamówienia publiczne – wspieraj MŚP.

Szansy w aktywizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych upatrują także samorządowcy, którzy zwracają uwagę na drzemiący w sektorze potencjał.

„W regionalnych i lokalnych wspólnotach samorządowych zależy nam na rozwijaniu własnego potencjału, a więc wszelkie formy wspierania go przyjmujemy z pełną otwartością. Dziś prawo jest jednak restrykcyjne i nie zachęca nas w samorządach do wykraczania poza prosty model kryterium ceny (…) Mam nadzieję, że przed nami współpraca, która spowoduje zbudowanie właściwej świadomości wśród zamawiających” – dodał Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Rozwój lokalnych firm odpowiada także aktualnym potrzebom konsumentów, które wykrystalizowały się po szczytowym okresie pandemii.

„Konsumenci dostrzegają lokalnych usługodawców, lokalnych producentów, lokalne biznesy. Zaufanie do tych przedsiębiorców także wzrasta. Lokalność to zarówno zauważalny trend, jak wyraźna potrzeba” – powiedziała Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów.

Na zlecenie ZPP powstał także raport Analiza koncepcji local content w kontekście prawa polskiego i unijnego. Omówienie instrumentów prawnych dedykowanych zamawiającym umożliwiających zwiększenie udziału polskich MŚP w rynku zamówień publicznych. Zaprezentowane w dokumencie instrumenty prawne dają zamawiającym możliwość zaktywizowania firm sektora MŚP – szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach lokalnych – na rynku zamówień publicznych.

Oparta na zasadach partnerstwa i dialogu kooperacja między sektorami publicznym i prywatnym z jednej strony zachęcić może większą liczbę przedsiębiorców – ze szczególnym wskazaniem na przedsiębiorców sektora MŚP – do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień. Z drugiej strony szersze grono firm składających swoje oferty to także szansa dla zamawiających, który wybrać mogą ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia pierwszo- i drugoplanowych celów.

Treść raportu oraz memorandum Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dostępne są na stronie internetowej www.zpp.net.pl.

Nasze strony

Subskrybuj nasze newslettery