szukaj

Aktualności

Memorandum ZPP w sprawie funkcjonowania Krajowego Rejestru SądowegoWarszawa, 24 listopada 2021 r. 


Memorandum ZPP w sprawie funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego

 

I. Wprowadzenie

Każda osoba chcąca prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jest zobowiązana do dokonania wpisu we właściwym rejestrze. W naszym kraju istnieją dwa rejestry, do których wpisywani są przedsiębiorcy – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). To do jakiego rejestru zobowiązany będzie uzyskać wpis przedsiębiorca zależy od formy prawnej w jakiej podjął aktywność ekonomiczną. Jeśli podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą bądź wykonuje działalność z innym przedsiębiorcą w ramach spółki cywilnej, to właściwym dla niego rejestrem będzie CEIDG. Będą to zatem osoby fizyczne, o czym stanowi art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Z kolei jeśli podmiot będący przedsiębiorcą jest jedną ze spółek prawa handlowego bądź fundacją lub stowarzyszeniem prowadzącym działalność gospodarczą, to musi on uzyskać wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Również stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej, a także Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej wpisywane są do KRS, jednak dla nich właściwy jest inny rejestr[1]. Podmioty w KRS są zatem osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

II. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została powołana przepisami z dnia 19 grudnia 2008 r., które wprowadziły do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej szereg przepisów dotyczących utworzenia i funkcjonowania rejestru. Obecnie jest on prowadzony na podstawie odrębnej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. CEIDG zastąpiło dotychczas prowadzoną przez organy samorządowe ewidencję działalności gospodarczej wprowadzoną jeszcze w 1988 r.  Co istotne od samego początku CEIDG jest w pełni jawny i (w przeciwieństwie do wcześniejszego rejestru) dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej. Wpisu można dokonywać na podstawie wniosków składanych zarówno w tradycyjnej formie za pośrednictwem urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź za pomogą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Jest to zatem system prowadzony przez organy administracji publicznej, podlegający przepisom publicznoprawnym z zakresu prawa administracyjnego. Oznacza to, że łatwo jest wpłynąć na sprawność funkcjonowania systemu poprzez delegowanie nowych osób do jego obsługi oraz usprawnianie procedur. Taka organizacja rejestru jest bardziej efektywna od systemu prowadzonego w ramach struktur sądowych, jak jest w przypadku KRS.

Co istotne dostęp do rejestru, a także składanie wniosków o wpis i zmianę danych w CEIDG jest całkowicie bezpłatne. Wpisu możemy dokonać w prosty sposób korzystając z profilu zaufanego w ramach ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej w ramach systemu prowadzonego przez organy państwowe i może go założyć każdy z obywateli posiadających pełną bądź przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wystarczy złożyć odpowiedni wiosek i wybrać jedną z metod potwierdzenia tożsamości np. udać się do jednego z punktów stacjonarnych, albo skorzystać z możliwości bankowości internetowej.

Na przestrzeni ostatnich lat CEIDG jest systematycznie ulepszany. Między innymi stosunkowo nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie do rejestru w 2018 r. danych dotyczących udzielenia i zakresu pełnomocnictwa oraz ustanowienia prokurenta. Pojawiły się w nim również informacje o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego. Dzięki prowadzeniu systemu w formie elektronicznej jest możliwość nie tylko zwiększania ilości danych, ale też bieżące zwiększanie jego funkcjonalności i stabilności.

Ważnym zagadnieniem jest także kwestia, kiedy należy dokonać wpisu do CEIDG. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Co do zasady należy zatem uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i można ją podjąć niezwłocznie po spełnieniu tego wymogu. Niemniej należy zwrócić uwagę, że wpis do CEIDG ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że nie przesądza on o podjęciu działalności gospodarczej. Jeśli określony podmiot podejmuje działania wyczerpujące definicję działalności gospodarczej określoną w art. 3 prawa przedsiębiorców, to należy uznać, że faktycznie ją prowadzi mimo niedopełnienia obowiązku dokonania wpisu we właściwym rejestrze. Zatem każda zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, jest działalnością gospodarczą, nawet jeśli nie jest ona ujawniona w CEIDG.

Po dziesięciu latach od wprowadzenia pierwszych przepisów o CEIDG można z całą pewnością ocenić jego funkcjonowanie bardzo pozytywnie. Umożliwia on nie tylko szybkie założenie działalności gospodarczej oraz bezproblemową edycję wpisów, ale także przyczynia się do zwiększenia pewności obrotu gospodarczego, gdyż dostęp do aktualnych danych o partnerach gospodarczych jest w biznesie rzeczą kluczową.

III. Krajowy Rejestr Sądowy

Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe, o czym stanowi art. 2 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to zatem system funkcjonujący w ramach struktur sądowych, nie zaś administracji publicznej, jak ma to miejsce w przypadku CEIDG. Oznacza to, że wszelkie wnioski o dokonanie wpisu i zmiany danych podlegają rygorystycznej procedurze, a do dokonywania czynności uprawnieni są sędziowie i referendarze sądowi. KRS jest rejestrem jawnym, każdy może zapoznawać się z danymi w nim umieszczonymi. Jawne są również dokumenty złożone w rejestrze, niestety aby móc się z nimi zapoznać w wielu przypadkach należy zrobić to w siedzibie sądu. Rozwiązaniem tego problemu może być Portal Rejestrów Sądowych uruchomiony w tym roku, jednak nie umożliwi on łatwej dostępności do dokumentów znajdujących się w rejestrach papierowych.

Sprawy wpływające do KRS spotykają się z problemami dotyczącymi całego sądownictwa w Polsce. Przede wszystkim, z uwagi na bardzo duże braki kadrowe od wielu lat system ten jest mało wydajny, co szczególnie widoczne jest w dobie kryzysu pandemicznego. Dla przykładu zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejonowy rozpatruje wniosek o wpis w terminie 7 dni od daty jego wpływu. Jest to jednak termin o charakterze instrukcyjnym, stanowiący wytyczne dla sędziego, jednak nie powodujący ścisłego obowiązku jego dochowania. W praktyce przedsiębiorcy na wpis czekają nawet kilka miesięcy. Sądy od wielu lat borykają się z bardzo dużymi brakami kadrowymi. Jak informują media w polskich sądach jest nawet 1000 nieobsadzonych wakatów sędziowskich[2]. Brakuje również asystentów, czy urzędników. W tym przypadku jednak nie ma utworzonych wakatów, które można byłoby obsadzić. W niektórych sądach na dwóch sędziów nie przypada nawet jeden asystent[3]. Na braki kadrowe w sądownictwie uwagę zwracał również ZPP już w 2017 r. w raporcie „Reforma systemu rejestracji firm w Polsce” wskazując, że już w tamtym okresie spraw do wydziałów KRS często wpływa dwukrotnie więcej niż sędziowie i referendarze są w stanie fizycznie obsłużyć[4]. Sytuacja ta ma zatem charakter trwały i od wielu lat nie udało się jej zaradzić. Warto podkreślić, że braków tych, szczególnie w odniesieniu do sędziów, nie można w sposób szybki załatać. Zatrudnienie kolejnych pracowników w wymiarze sprawiedliwości, to nie tylko koszt, problemem jest również poszukiwanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

Problemy z jakimi boryka się KRS wpływają negatywnie na przedsiębiorców zwłaszcza z uwagi na charakter wpisu w tym rejestrze. Jest on bowiem, w przeciwieństwie do wpisów w CEIDG, konstytutywny. Oznacza to, że powstanie spółki zależy od dokonania wpisu, nie zaś podjęcia decyzji o jej powołaniu i zawarcia umowy spółki. Również niektóre zmiany w rejestrze mają charakter konstytutywny np. podwyższenie i zmniejszenie kapitału zakładowego, zmiana sposobu reprezentacji czy zmiana umowy spółki. Konieczność wielomiesięcznego oczekiwania w takich sytuacjach rodzi dla przedsiębiorców bardzo istotne problemy i zmniejsza pewność obrotu gospodarczego.

Ponadto należy wskazać, że wydłużony okres oczekiwania na dokonanie czynności w KRS wynika w wielu przypadkach z konieczności dokonania podwójnej weryfikacji dokumentów. Teoretycznie zaletą systemu rejestracji opartego na organach sądowych jest kontrola spełnienia wszelkich warunków przewidzianych prawem dla uzyskania wpisu przez profesjonalnych pracowników sądów. Przy czym umowy spółek handlowych najczęściej zawierane są przed notariuszem, który jest prawnikiem posiadającym specjalistyczną wiedzę w zakresie zawierania tego rodzaju umów. Ponadto dla ważności niektórych z umów spółek handlowych wymagana jest co do zasady forma aktu notarialnego. Od wymogu przygotowania umowy w formie aktu notarialnego istnieje odstępstwo w postaci zawarcia spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „S24”. Również w przypadkach, gdy forma aktu notarialnego nie jest wymagana, przeważnie przygotowanie dokumentów powierza się profesjonalnym prawnikom – radcom prawnym i adwokatom działającym na rzecz przedsiębiorców. Dokonywanie przez organy sądowe dodatkowej i restrykcyjnej weryfikacji dokumentów, które były przygotowywane przez profesjonalistów, jest czasochłonne i wymaga znacznych zasobów, którymi sądownictwo obecnie nie dysponuje.

 IV. Zmiany w KRS wprowadzone w 2021 r.

W lipcu 2021 r. weszła w życie istotna zmiana wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw uchwaloną już 2018 r. Odtąd zgodnie z art. 19 ustawy o KRS wszelkie wnioski o wpis i zmianę w rejestrze przedsiębiorców muszą być dokonywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Możliwość taka istniała już od 2015 r., jednak obecnie nie można już skorzystać z formularza urzędowego i złożyć go w postaci papierowej w sądzie. Co istotne zmiana ta dotyczy jedynie rejestru przedsiębiorców, nie zdecydowano się na taki krok w przypadku rejestru stowarzyszeń, co oznacza, że NGO nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie kontaktów z KRS mogą postępować tak jak dotychczas. Celem wprowadzenia zmiany jest usprawnienie i skrócenie procesu dokonywania wpisów i zmian w rejestrze dzięki wyeliminowaniu papierowego obiegu dokumentów i konieczności ich fizycznego archiwizowania.

Zmiana ta wpłynie także na przekazywanie do KRS aktów notarialnych. Jeśli został on zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych podmiot wnioskujący o dokonanie wpisu podaje jedynie numer w repozytorium. Akt notarialny jest automatycznie przekazywany do KRS z Centralnego Repozytorium, a wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku skanu, czy odpisu. Jest to nie tylko rozwiązanie bezpieczne, gdyż integruje publiczne rejestry, ale także szybkie i dogodne dla podmiotów ubiegających się o wpis.

Duże znaczenie ma wprowadzenie nowego systemu teleinformatycznego, a mianowicie Portalu Rejestrów Sądowych. Za jego pomocą jesteśmy w stanie przeglądać zarówna akta rejestrowe, jak i dokumenty finansowe. PRS zawiera także odnośniki do już istniejących rejestrów KRS, czy też „S24” umożliwiającego założenie spółki. System ten ma jednak dużą wadę, nie są w nim zawarte dokumenty prowadzone w postaci papierowej składane do KRS przed lipcem 2021 r., gdyż te nie podlegają digitalizacji.

Nowelizacja przepisów KRS to bez wątpienia krok w dobrą stronę i szansa na poprawę obecnej sytuacji. Niemniej jednak nie rozwiązuje ona pełni problemów KRS, gdyż w naszym przekonaniu są one bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem sądownictwa w naszym kraju. Z powodu braków kadrowych i mocno sformalizowanych procedur, które uniemożliwiają szybkie rozpoznawanie spraw, trudno się przypuszczać, że wprowadzenie obowiązku elektronicznego przesyłania wniosków do KRS będzie remedium na wszelkie problemy. Z pewnością jednak zaproponowane zmiany dadzą możliwość skrócenia czasu oczekiwania no dokonanie wpisu.

V. Rekomendacje zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

System rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oparty jest na dwóch odrębnych rejestrach. O ile Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej działa bez większych zastrzeżeń i zapewnia zarówno szybkie otwarcie działalności, jak i wprowadzanie niezbędnych zmian, to Krajowy Rejestr Sądowy obarczony jest wadami o charakterze systemowym, które uniemożliwiają mu efektywne funkcjonowanie. W opinii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców rozwiązaniem problemów KRS byłaby jego gruntowna przebudowa na wzór CEIDG.

1. Powierzenie prowadzenia rejestracji wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą administracji publicznej.

Dla usprawnienia możliwości rejestracji spółek handlowych i innych podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego proponujemy powierzenie zadania jego prowadzenia administracji publicznej. W obecnym systemie prowadzonym przez sądy powszechne, każdy wpis i zmiana w rejestrze wymaga dokonania szeregu czynności przez sędziów i referendarzy. O problemach kadrowych w sądach i opóźnieniach tym wywołanych wspominaliśmy już powyżej. Prowadzenie rejestru przez sądy co prawda pozwala na dokonanie dodatkowej weryfikacji dokumentów, jednak najczęściej jest to niecelowe, gdyż dokumenty te są z reguły sporządzane przez profesjonalne podmioty np. notariuszy w przypadku aktów notarialnych, czy radców prawnych i adwokatów w przypadku innych dokumentów. Występujące w tej chwili opóźnienia w działaniu KRS, szczególnie z uwagi na konstytutywny charakter wielu wpisów, mają tymczasem bardzo znaczący i negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Weźmy pod uwagę dwa przykłady.

W przypadku rejestracji spółki wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że spółka powstaje z chwilą uzyskania wpisu w rejestrze. Co prawda w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej istnieje możliwość ograniczonego funkcjonowania w ramach „spółki w organizacji”, niemniej jednak pozostałe podmioty nie posiadają takiej możliwości. Oznacza to, że spółki jawne, partnerskie, czy też komandytowe, aby mogły realnie działać na rynku muszą czekać często kilka miesięcy na rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru. W tym czasie nie tylko nie mogą budować swojej pozycji na rynku, ale też tworzyć wartości dodanej dla całości gospodarki.

W drugim przypadku załóżmy, że określona spółka zdecydowała się na dokonanie zmiany w zarządzie. W takim przypadku wpis ma charakter deklaratoryjny, a więc mimo, że zarząd ma już inny skład osobowy, to nowi członkowie organu reprezentacji często przez wiele miesięcy nie są ujawnieni w KRS. Z tego powodu mają problemy w wykonywaniu swoich obowiązków, np. muszą dodatkowo udowadniać swoje uprawnienie do reprezentacji podmiotu przy zawieraniu umów. Z drugiej strony jeśli z zarządu zostanie odwołana osoba, która ma ze spółką spór, to będąc nadal ujawniona w KRS może potencjalnie działać na szkodę tej spółki. W istotny sposób podważa to pewność obrotu gospodarczego i utrudnia prawidłowe funkcjonowanie spółek.

Przedstawione powyżej przykłady wskazują na to, jak bardzo negatywny wpływ ma obecne funkcjonowanie KRS na życie gospodarcze w naszym kraju. Przekazanie prowadzenia rejestru organom administracji dałoby możliwość szybkiego przekazania zasobów ludzkich umożliwiających obsługę systemu. Wyspecjalizowana kadra urzędnicza nie wymaga bowiem kompetencji takich, jakimi muszą charakteryzować się sędziowie i referendarze, a ich szkolenie trwa znacznie krócej. Ponadto zdecydowanie łatwiej i szybciej można dostosowywać procedury w ramach postpowania administracyjnego niż sądowego. Przekazanie prowadzenia rejestru przedsiębiorców KRS organom administracji publicznej miałoby również pozytywny wpływ na pracę sądów. Uwolnione w ten sposób zasoby można przekazać innym wydziałom, a tym samym usprawnić funkcjonowanie całego sądownictwa.

2. Jeden rejestr dla przedsiębiorców i jeden organ rejestrowy.

Powierzając całość kompetencji w zakresie rejestrowania przedsiębiorców organom administracji publicznej warto rozważyć możliwość utworzenia jednego, spójnego rejestru. W opinii ZPP wieloletnie doświadczenia związane z funkcjonowaniem CEIDG pozwalają z całą pewnością przyjąć, że wspólny system rejestracji osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest rozwiązaniem słusznym, a oddzielne prowadzenie rejestrów wydaje się całkowicie niecelowe. Możliwa jest bowiem budowa systemu oferującego prostotę i szybkość CEIDG, a jednocześnie zachowanie wszelkich różnic odnoszących się do wymogów stawianych spółkom w zakresie rejestracji i zgłaszania zmian. Wszelkie zadania związane z rejestracją spółek, jak i osób fizycznych powinny wykonywać te same organy. Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko przyspieszyć procedurę związaną z dokonywaniem wpisów, ale również ujednolicić orzecznictwo i praktykę organów w tej materii. Sprzyjać temu może choćby zasada wyrażona w art. 8 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiąca o tym, że „organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.”.

3. Pełna cyfryzacja rejestru.

Dzięki obecnym zmianom w KRS wnioski składane są za pomocą systemu teleinformatycznego, istnieje możliwość założenia spółki w systemie „S24” i dostępu do dokumentów, w szczególności sprawozdań finansowych dzięki Portalowi Rejestrów Sądowych. Potrzebna jest jednak możliwość łatwego i pełnego wglądu w dokumenty składane do rejestru przed 1 lipca 2021 r. Choć dokumenty te są publicznie dostępne, to wciąż aby móc zapoznać się np. z umową spółki należy udać się do sądu rejestrowego, w którym złożono akta. Portal prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiada takiej funkcjonalności, gdyż akta prowadzone w postaci papierowej nie podlegają digitalizacji.

4. System powiązań.

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów np. o cenach transferowych, czy przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu konieczna jest szeroka weryfikacja kontrahentów w obrocie gospodarczym. Weryfikacja ta jest pożyteczna również w wielu innych sytuacjach, choćby po to, aby uzyskać informacje dotyczące wiarygodności partnerów biznesowych. Aby tego dokonać wiele podmiotów korzysta z komercyjnych usług umożliwiających badanie powiązań miedzy spółkami i osobami fizycznymi. Za ich pomocą jesteśmy w stanie zweryfikować jaką rolę pełni określona osoba fizyczna w strukturach różnych spółek (np. wspólnik spółki „A”, członek zarządu spółki „B” i jednocześnie prokurent spółki „C”), a także jakie powiązania kapitałowe mają poszczególne spółki wpisane do KRS. Ponieważ przepisy prawne nakładają na wiele podmiotów obowiązki w zakresie dokonywania takiej weryfikacji zasadne wydaje się, aby sam rejestr przedsiębiorców zawierał taką funkcjonalność.

5. Odpowiedzialność za poprawność danych ujawnionych w rejestrze.

Powierzenie prowadzenia całości spraw związanych z rejestracją przedsiębiorców administracji publicznej, a tym samym brak sądowej weryfikacji poprawności złożonych dokumentów powinno wiązać się ze zwiększeniem restrykcji związanych z niezgodnością danych ujawnionych w rejestrze ze stanem faktycznym. Obecnie art. 18 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje jedynie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych. W opinii ZPP w przypadku powierzenia obowiązków organów rejestrowych administracji publicznej odpowiedzialność ta powinna zostać poszerzona również o odpowiedzialność karną za zgłoszenie nieprawdziwych danych bądź ich zgłoszenie bez zachowania wymaganego ustawą terminu. Równolegle, rozważyć należałoby wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi w zarządzie każdej spółki podlegającej wpisowi do KRS powinna znajdować się jedna, wyznaczona osoba (w randze np. sekretarza), odpowiedzialna za zgłaszanie danych do rejestru.

VI. Podsumowanie

Zmiany wprowadzone do Krajowego Rejestru Sądowego w lipcu 2021 r. są krokiem w dobrym kierunku. Mogą one doprowadzić do przyspieszenia rozpatrywania spraw związanych z wpisem i zmianą danych w rejestrze. Ponadto Portal Rejestrów Sądowych może w przyszłości okazać się cenną bazą danych, jednak z uwagi na fakt, że dokumenty papierowe nie podlegają digitalizacji, to brakuje w nim dokumentacji rejestrowej składanej przez spółki przed lipcem 2021 r. i aby się z nią zapoznać musimy udać się do sądu. W KRS nadal brakuje także ważnych funkcjonalności, jak np. siatka powiązań między podmiotami wpisanymi do rejestru. Uważamy, że jeśli władze Państwowe będą w stanie zapewnić odpowiednie środki osobowe i finansowe umożliwiające zapewnienie prawidłowej obsługi systemu przez sądy powszechne, to w przyszłości możliwe, że KRS będzie systemem funkcjonalnym.

Wskazać jednak należy, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem z perspektywy szybkości i sprawności funkcjonowania rejestrów przedsiębiorców byłoby połączenie CEIDG i KRS w jeden system, którego obsługą zajęłaby się administracja publiczna. System ten powinien czerpać z dobrych doświadczeń związanych z dziesięcioletnią działalnością CEIDG, który pokazał, że możliwe jest stworzenie rejestru funkcjonalnego i wydajnego. W tym też zakresie ZPP podtrzymuje swoje rekomendacje zawarte w raporcie „Reforma Systemu Rejestracji Firm w Polsce” zaprezentowanego w 2017 r.

***

[1] Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

[2] https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art200211-brakuje-tysiaca-sedziow-a-zaleglosci-w-sadach-rosna (dostęp na dzień 16.11.2021 r.).

[3] https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1454587,praca-w-sadzie-zarobki-podwyzki-wakat.html (dostęp na dzień 16.11.2021 r.).

[4] https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2017/11/or9vom_08.06.2017RaportZPPReformasystemurejestracjifirmwPolsce1.pdf (dostęp na dzień 16.11.2021 r.).

 

Zobacz: 24.11.2021 Memorandum ZPP w sprawie funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego

Najnowsze artykuły

Opinia Głównego Eksperta ZPP ds. gospodarki cyfrowej ws. projektu ustawy wolnościowej – powielanie rozwiązań już procedowanych na poziomie UE grozi chaosem prawnym

W październiku zeszłego roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wziął udział w konsultacjach projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych powszechnie znanej jako ustawy wolnościowej. W naszym stanowisku wytłumaczyliśmy, dlaczego uważamy wprowadzanie takich przepisów za zły pomysł. Do najważniejszych argumentów przeciwko tej ustawie należy bezsprzecznie kwestia pokrywania się jej zapisów z projektem Aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act (DSA)…

Komentarz ZPP w sprawie kursu polskiej waluty

Głównym zadaniem polityki pieniężnej NBP jest osiągnięcie celu fiskalnego polegającego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim na „utrzymaniu stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to realizacji tego celu”. NBP stosuje tak zwaną strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, zgodnie z którą inflacja powinna w poszczególnych miesiącach wynosić 2,5% z możliwością odchylenia w górę bądź w dół o 1 punkt procentowy…

Apel Cezarego Kaźmierczaka, Prezesa ZPP ws. Europejskiego Funduszu Odbudowy

Apeluję o uruchomienie środków, które w ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, są Polsce (jako krajowi, który zrealizował wszystkie wymagane stosownym rozporządzeniem procedury) w pełni należne, i zaprzestania wykorzystywania ich w celu oddziaływania na polski rząd. Tego rodzaju praktyka może tylko wzmacniać narrację opartą na nieufności do instytucji unijnych, a jedynymi jej ofiarami są polscy obywatele i przedsiębiorcy…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook